Czech  English - Deutsch

GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018

Informace o zpracování získaných osobních údajů

1. Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je CHANA-DW, s.r.o., sídlo Zábrodí 120, Červený Kostelec, 549 41, IČ 62063669. V otázkách ochrany osobních údajů zpracovávaných naší organizací se můžete obracet na správce pro ochranu osobních údajů na adrese naší provozovny Kraselov 62, 387 16 Volenice či kontaktních údajích (tel.: +420 602 253 163, e-mail: penzion@kraselovskydvur.cz)

2. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pro účely realizace obchodního případu, rezervace či uzavření smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou ke splnění z ní vyplývajících závazků a zákonných požadavků. Po této době budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivace ve veřejném zájmu v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

3. Poskytnutí dotčených osobních údajů Vám žádný právní předpis nenařizuje, ale nelze bez nich realizovat váš obchodní případ či rezervaci či uzavřít smlouvu.

4. Máte právo požadovat od naší organizace jakožto správce osobních údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR) účinným od 25.5.2018. Do tohoto data se Vaše práva řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, včetně práva požádat o vysvětlení.

5. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Při zpracování Vašich osobních údajů naší firmou nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve vztahu k Vaší osobě.